Condicions generals de l'arrendament

1 – ZONA DE NAVEGACIÓ I TITULACIÓ:

 1. La zona de navegació permesa, sempre que la titulació del patró ho permeti, serà la que s’especifica a la documentació de l’embarcació.
 2. No es pot navegar per zona diferent de la indicada, sense expressa autorització de l’arrendador.
 3. L’arrendatari o la persona enrolada a aquest efecte, ha de tenir títol suficient per a l’embarcació i la singladura de què es tracti. En cap cas no es pot cedir el govern de l’embarcació a una persona diferent de la designada al contracte.

2 – LLIURAMENT DE L’EMBARCACIÓ A L’ARRENDATARI:

 1. L’embarcació serà lliurada a l’arrendatari al port que s’indica en les condicions específiques d’aquest contracte. El retard en la retirada de l’embarcació per l’arrendatari, per causa imputable a aquest, no determinarà la pròrroga del termini d’arrendament. De la mateixa manera, si circumstàncies climatològiques o similars obligaran a endarrerir la sortida a l’arrendatari, no donarà dret a reducció del preu convingut ni ha perllongament del termini del contracte, que finalitzarà el dia previst.
 2. Prèviament al lliurament, l’arrendatari tindrà dret a inspeccionar l’embarcació en companyia d’un representant d’AMP CHARTERS, a fi de comprovar que l’embarcació i el seu equip estan en perfecte estat de funcionament. Tindrà també dret en aquest sentit a efectuar una prova de navegació. L’acceptació del vaixell pressuposa que es troba en bon estat.
 3. L’embarcació es lliurarà amb els dipòsits d’aigua, combustible, bateries i oli de càrter plens. Al temps del lliurament, l’arrendatari l’ha de signar un inventari de l’equipament i els aparells de què disposa l’embarcació.

3 – DEVOLUCIÓ DE L’EMBARCACIÓ:

 1. Llevat d’indicació en contra de les condicions particulars, l’embarcació l’ha de tornar l’arrendatari al mateix port i amarratge, de lliurament, dins l’horari que s’indica.
 2. En arribar s’efectuarà una revisió de l’embarcació per comprovar que aquesta està completa, amb tot el seu equipament, sense trencaments, avaries i en correcte estat de manteniment, obligacions aquestes que assumeix l’arrendatari pel període en què utilitza i gaudeix el iot. Si després de fer-se la revisió es constatés qualsevol deteriorament o pèrdua d’elements d’inventari i equipament serà de compte i càrrec de l’arrendatari l’import de la reparació o de la reposició de l’element perdut, que es podrà descomptar directament de la fiança.
 3. El lliurament s’haurà de fer amb el dipòsit de carburant ple.
 4. Si del deteriorament i necessitat consegüent de reparació, resulta la impossibilitat d’ús durant períodes prèviament contractats, són a càrrec de l’arrendatari els perjudicis que se’n derivin.

4 – RETARD:

 1. Per cada dia de retard en la devolució, el client arrendatari indemnitzarà el propietari en la quantitat equivalent al triple del preu diari de lloguer, així com totes les despeses a satisfer els clients d’AMP CHARTERS que hagin contractat l’embarcació per als períodes següents i que per aquest motiu haguessin de retardar la sortida.
 2. Transcorregudes 24 hores del termini del contracte, sense que s’hagi tornat l’embarcació, s’iniciarà la cerca de la mateixa i serà comunicat a les autoritats de marina, i seran a càrrec de l’arrendatari totes les despeses que es produeixin.
 3. En cas de captura, l’arrendatari abonarà l’import total de l’embarcació sense dret a restitució de les quantitats satisfetes a l’arrendador.

5 – ÚS DE L’EMBARCACIÓ:
L’arrendatari assumeix el compliment de les obligacions següents:

 1. Utilitzar l’embarcació únicament per a esbarjo, i queda prohibit el subarrendament, el transport de mercaderies ni de viatgers, diferents de l’arrendatari i els seus convidats. L’arrendatari només pot embarcar el nombre màxim de persones que s’especifiquen a les condicions particulars.
 2. Ocupar-se i respondre de la custòdia i manteniment del vaixell durant el període en què gaudeixi del lloguer.
 3. Pagar totes les despeses corrents durant el període de lloguer com ara combustible, aigua, amarratges, etc. Si el lloc d’atracament fos el port de Port d’Aro, a l’amarratge assignat, el cost d’aquest amarratge i l’aigua aniran a càrrec de l’arrendador.
 4. Compensar totes les pèrdues o danys o qualsevol pertret, aparells, equips i accessoris de qualsevol classe pertanyents a l’embarcació, causats durant el període de lloguer que no quedin coberts per l’assegurança.
 5. Informar AMP CHARTERS, tan aviat com sigui possible de qualsevol succés que pugui donar raonablement motiu a una demanda emparada per l’assegurança i de qualsevol altre accident, sinistres o danys patits per l’embarcació
 6. Complir i atendre les instruccions de navegació i el govern de l’embarcació que li siguin donades pel Patró de l’embarcació.
 7. No llogar, subarrendar o cedir el control o possessió del vaixell a terceres persones. En cap cas les condicions meteorològiques o l’estat del mar no serà motiu vàlid que justifiqui un retard en la devolució o en el compliment de qualsevol altra obligació imputable a l’arrendatari.
 8. No governeu l’embarcació sota la influència de begudes alcohòliques, drogues, ni embarqueu substàncies il·legals.

6 – OBJECTE I DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA:

 1. La fiança té per objecte garantir els deterioraments o pèrdues que es produeixin en qualsevol dels proveïments, aparells, equips i accessoris de qualsevol classe pertanyents a l’embarcació, així com al lucre cessant que es pogués produir durant el període de lloguer que no quedin coberts per l’assegurança.
 2. La fiança serà restituïda al moment de la devolució de l’embarcació per l’arrendatari i els seus acompanyants, després d’efectuar-se la revisió a què fa referència la condició general 3.2. de manera satisfactòria. En cas de sinistre, la devolució de la fiança s’ha de demorar fins al moment en què l’entitat asseguradora satisfaci la indemnització oportuna per reemplaçament de material o reparació de l’embarcació.
 3. La fiança no constitueix en cap cas una limitació a la responsabilitat de l’arrendatari, ja que aquest respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que l’arrendador pugui ocasionar en el compliment de les obligacions que li incumbeixen.

7 – ASSEGURANCES:

 1. L’embarcació estarà assegurada, amb la modalitat que s’especifica a les condicions particulars, i amb els termes i limitacions que resulten de la còpia de la pòlissa que es lliurarà al temps del lliurament de l’embarcació, conservant AMP CHARTERS l’original de la pòlissa. El cost de l’assegurança és a càrrec de l’arrendador.
 2. AMP CHARTERS no serà responsable en cap cas per les pèrdues o danys que poguessin patir els efectes personals de l’arrendatari o d’algun membre del seu grup de persones convidades a bord.

8 – ACCIDENTS I AVARIES:

 1. En cas d’avaries, col·lisió, pèrdua de material, l’arrendatari ha d’avisar imperativament i immediatament l’arrendador que us informarà sobre les instruccions que cal seguir.
 2. La pèrdua del gaudi de l’embarcació, durant el període de lloguer, per una altra causa que un vici propi del vaixell, no podrà de cap manera donar lloc a un reemborsament, fins i tot parcial, del lloguer pagat per l’arrendatari, i tampoc a indemnització del eventual perjudici patit per aquest darrer.

9 – RESOLUCION DEL CONTRACTE:

 1. L’arrendatari podrà en tot cas resoldre el contracte, sempre abans del lliurament de l’embarcació, amb l’abonament previ d’una quantitat equivalent al 25% del preu total estipulat si la resolució s’efectua amb tres mesos d’antelació a la data de lliurament del vaixell, i un 75% del preu de la resolució s’efectuarà amb menys de tres mesos d’antelació al moment del lliurament.
 2. L’arrendador pot resoldre aquest contracte en el supòsit que per causes alienes a la seva voluntat no pogués posar a disposició de l’arrendatari l’embarcació contractada en el moment i el lloc que s’hagi de lliurar. En aquest supòsit, l’arrendador reintegrarà a l’arrendatari totes les quantitats que hagi percebut fins a la data de conformitat amb el que s’ha pactat en aquest contracte. En cap cas l’arrendatari no pot demanar a l’arrendador una indemnització per la indisponibilitat de l’embarcació.

10 – EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT:

 1. L’arrendador queda exonerat de responsabilitat respecte dels danys que l’arrendatari pogués causar a terceres persones o coses per l’ús de l’embarcació arrendada.

11 – DISPOSICIONS DIVERSES I FUR:

 1. Per resoldre qualsevol litigi sobre la interpretació o compliment del present contracte les parts, amb renúncia o el seu propi fur, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència de les autoritats de Marina i, si escau, als jutjats i tribunals de Girona.
 2. Aquest contracte queda sotmès a la Llei aplicable al país de l’arrendador.